اعدام 11 نفر از جوانان زندانی و بی گناه بلوچ در زاهدان؛ بازتاب سياست انتقامجويانه جمهورى اسلامى از ملت بلوچ است۔

22 12 2010

اعدام 11 نفر از جوانان زندانی و بی گناه بلوچ در زاهدان؛ بازتاب سياست انتقامجويانه جمهورى اسلامى از ملت بلوچ است۔
حزب مردم بلوچستان
رژیم جمھورى اسلامى در بلوچستان با دستچين واعدام 11 تن از صد ھا جوان به گروگان گرفته زندانی و بی گناه بلوچ ، بر تسلسل کشت وکشتار لجام گسیخته و چرخه بى پايان ترور و خشونت خود در بلوچستان باز ھم مهر تأييد گذاشت.
رژیم مستبد و مافيائى جمھورى اسلامى با اینگونه اقدامات وحشیانه از طرفى می خواهد به اندک هواداران خود بگوید که سربازان گمنام «امام زمان» کنترل امور را در دست دارند و جای نگرانی نیست و نظام جهل و جنایت در بلوچستان دارای اقتدار و حاکمیت است. و از طرفى ديگر، بدینگونه و اینچنین وحشیانه، از مردم ستمکشيده بلوچ انتقام به گیرد و به زعم خود مردم بلوچ و خاصاً جوانان بلوچ را با ایجاد رعب و وحشت که ھمانا عملى جز تروريسم رسمى دولتى نيست به سکوت وادار نمايد۔
اما غافل از اینکه اینگونه اقدامات وحشیانه که بعنوان ابزاری برای سرکوب آزادیخواهان و مخالفان استبداد دينى است، نه تنها گرهی از گره های بی شمار آن را در بلوچستان نمی گشاید بلکه باعث تشديد و تسريع این دور تسلسل خشنوت بى پايان خواھد شد۔ خشونتى که بانى آن دولتى است که در برابر اِعمال سياستھاى آشکار تبعيضگرانه ملى، مذھبى قرون وسطايى اش ، مقاومت مردم آگاه به حقوق طبيعى و انکار ناپذير خويش را در ذات خود پرورانده است۔
در این هيچ شكى نيست كه اعدام این 11 جوان بلوچ که از ماهها پیش در سياهچالهاى رژيم و در دست جلادا ن آن اسیر بوده اند، عملى جز انتقام جويى عریان، توسط دولت جمھورى اسلامى از ملت بلوچ نمى تواند باشد۔. اين اولين بار نيست كه جمهورى اسلامى زندانيان دربند و بيگناه بلوچ را بدون محاكمه و حق داشتن وكيل و فقط جهت زهر چشم گرفتن و انتقامجويى ازمقاومت مسلحانه در بلوچستان به دار مى آويزد۰ در انتقام گيرى پس از عمليات بمب گزارى درمسجد جامع زاهدان نیز، رژیم جهل و جنایت 13 جوان زندانى بيگناه بلوچ را ھمزمان و در يک مکان بطور دسته جمعى به دار آويخت۰
رژيم جمھورى اسلامى عملاً انديشه نابودى فيزيکى دگر انديشان و غير خودى ھا را با تئورى ترور و کشتار در جامعه ايران بست داده وھم اکنون تخم کين و نفاق مذھبى و ملى را در ايران بيش از سه دھه ميباشد که در زمين حاصلخيز، شخم زده و آبيارى شده آن کاشته که اينک به بارى تلخ نشسته است۔
ھم اکنون سى و دو سال است که جمھورى اسلامى با تمام توان توسط ارگانھاى سرکوبش، ترور و نابودى ملت بلوچ را که از نظر مذھبى و ملى غير خودى اند، ھدفمندانه در دستور کار خود قرار داده است. فلسفه وجودى جندالله مشتق درجه اول سياستھاى خشونت آميز جمھورى اسلامى نسبت به مليتھاى ايران و بخصوص مردم بلوچ است۔ جوان بلوچى که تمام آرزوھا و اميدھايش توسط رژيم به نا اميدى و ياس مبدل شده و چشم اندازى براى آينده ندارد، پاسخ گويى به رژيم را به ھمان شيوه ھاى غير انسانى خود رژيم درک کرده، با بستن بمب به خود، نابود کردن خود را شايسته ترين راه حل مى داند۔ متأسفانه اکثريت قربانيان ھم ممکن است از ميان بى گناه ترين افراد جامعه باشند که ھيچ گونه دخالتى در عمل ھا و عکس العمل ھاى سياسى ضد بشرى رژيم نداشته اند۔
حزب مردم بلوچستان بر اين باور است که :
تحريک و سوء استفاده از احساسات مذھبى مردم بازتابى جز خشونت فاجعه آميز در جامعه ندارد ۔
ترور و كشتار مردم عادى و بيگناه با ھر دليل وتوجيھى و از سوى هرنيرو و قدرتى ، عملى است مذموم، غير انسانى و غير قابل دفاع ۔
حزب مردم بلوچستان خواستار لغو قانون حکم اعدام انسانھا می باشد و ضمن محکوم کردن اعدامهای اخیر جوانان بى گناه بلوچ توسط جمھورى اسلامى ايران در زاهدان؛
از سازمانهاى مدافع حقوق بشر و جامعه بين المللى تقاضا ى دخالت در جلوگيرى از اعدام زندانيان بلوچ که گروگانانى در دست رژيم جمهورى اسلامى اند را دارد۰
حزب مردم بلوچستان ازبخش حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا ى اعزام كميسيونى حقيقت ياب به ايران، جهت رسيدگى به پرونده هاى اعداميان و خصوصا زندانيان نيمه جان واسير در سياھچالھاى رژيم در بلوچستان را دارد۰
حزب مردم بلوچستان ۲۰ ۲۰۱۰

Advertisements

کارها

اطلاعات

One response

25 12 2010
rostam

حا لا چه باید کرد؟ رژیم افراد مهمی را دستگیر کرده است و سعی خواهد کرد را میتواند روحیه مردم بلوچ را خراب کند. از این ماجرا ها باید درس گرفت برای زدن ضربه های بعدی به پیکر رژیم و این ضربه ها را باید متوجه دستگاههای امنیتی ان کرد. از طریق ایجاد چالشهای مداوم و حساب شده در چند سطح و نه انفجار کور بمبها .
اگر جند اله میخواهد یا نمیخواهد باز هم عملیات مسلحانه کند من با این نظر نمیتوانم
آنرا عوض کنم اما پیشنهادی دارم برای بالا بردن هزینه های رژیم . آیا یادتان هست کردستان بیست سال پیش را ؟ احمدی نژاد مسول مهم سرکوب کردها بود. رژیم متوجه شد تا وقتی پشت جبهه کردها محکم باشد ضربه زدن به آنان دشوار است. پس عملیات امنیتی مهمی را برای همکاری با جلال طالبانی انجام داد . در نتیجه توانست در سال ۱۳۶۹ عملیات مهمی به رهبری احمد کاظمی( که خامنه ای دو سال قبل هواپیمای او را ساقط کرد زیرا کاظمی از باند محسن رضایی بود) انجام دهد. کردهای ایرانی را داخل عراق محاصره کردند در حالی که آنها خواب بودند.
آیا فیلم یا کتاب لحظات ۱۷ گانه بهاران را دیده اید؟ این داستان در باره سربازان گمنام ارتش سرخ در داخل آلمان نازی است و سماجت و مهارتهای نفوذی را تبلیغ و آموزش میدهد . ابتدا بصورت کتاب داخل چپها و بعد فیلم در صدا و سیما مرتبا پخش میشد.
حالا میرسیم به پیشنهاد من . بلوچها باید با اجرای یک سری کنفرانسها در لندن همکاری سازمانهای امنیتی پاکستان با رژیم را زیر نور افکن ببرند. در فضای ویکی لییکس این بسیار مشتری خواهد داشت . رژیم پروژه بزرگی در کشمیر دارد و بهترین جا برای ضربه زدن به ان لندن است. تروریسم شیعه بسیار موذی است و سنی ها را علیه مذهب خودشان بکار میگیرد و بکشتن میدهد .
با چنین کنفرانسی که بهتر است بعد از نوروز انجام شود اما از امروز آگهی شود رژیم جریمه و هزینه زیادی متحمل خوهد شد. اما کنفرانس باید در سطح بالا باشد و رسانه ها آنرا ثبت کنند . یک محور دیگر که میتوان از رژیم جریمه گرفت عومل نفوذی ان در داخل اپوزیسیون است. اگر دقت کرده باشید تعداد زیادی از سازمانهای چپ و لیبرال و ناسیونالیست جند اله را محکوم کردند . به چه عنوانی ؟ آیا به عنوان اینکه مبارزه با رژیم ممنوع است ؟ خیر به عنوان آنکه انفجار انتحاری تروریسم است و باید انر د رهر کجا محکوم کرد. خوب نکته همین است . این سازمانها در کارنامه خود ندارند که تروریسم رژیم را در عراق و یا تشبسا ت تروریستی رژیم را در کشمیر و یا آفریقا محکوم کرده باشند زیرا دروغگو هستند . تروریسم رژیم را به عنوان مبارزه با آمریکا پسند میکنند هر اندازه هم کور و زشت باشد. از طرفی همانطور که علی یونسی پنج سال پیش گفت رژیم داخل این سازمانها نفوذی هم دارد و مدیریت میکند . رژیم حتی داخل مجاهدین خلق هم نفوذی دارد. مردم بلوچ باید از این سازمانها دعوت کنند با تمام امکانات رسانه ای خود در کنفرانس افشای تروریسم رژیم در کشمیر شرکت کنند. این چالشی مهم خواهد بود برای آنان . مسلما یا دیدگاههای بیمار گونه آنان و یا مدیریت منیتی رژیم در داخل آنان اجزه این را نخواهد داد. این میشود جریمه دوم رژیم. در پایان دستگیری سران بلوچ به تنهایی برای سازمان امنیت پاکستان ممکن نبوده است و حتما نفوذی هایی از طریق رژیم در تشکیلات جند اله هستند . از انشای بیانیه فیروز آبادی و سخنان احمدی نژاد این مطلب این است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: