عدم پرداخت حقوق به کارگران «منطقه آزاد جابهار»

24 05 2011

عدم پرداخت حقوق به کارگران «منطقه آزاد جابهار»
می مکران ـ بنا بر یک گزارش دریافتی، بیش از ۵۰۰ کارگر از یک هزار کارگر «سازمان منطقه آزاد چابهار» که در شرکتهای تابعه سازمان منطقه ازاد مشغول کار هستند بیش از دو ماه است حقوق دریافت نکرده اند. این کارگران که قراردادهای دائم با شرکتهای نابعه » سازمان منطقه ازاد » داشته اند و سازمان منطقه ازاد این شرکتها را در سال گذشته منحل کرده است ابتدا کارکران را تحت فشار گذاشتند که قرارداد های یک ساله با انها منعقد نمایند و حالا قراردادهای یک ساله را به سه ماه تبدیل نموده انداده و کارگران را تحت فشار گذاشته اند که ذخیره سنواتی جندین ساله خودشان را دریافت نمایند و یا اینکه اخراج خواهند شد. حدود۴۰۰ کارگر به دلیل فشار اقتصادی تقاضای دریافت سنوات کرده اند و قرارداد سه ماهه با سازمان بسته اند و حدود پانصد نفر دیگر از ابتدای سال چاری تاکنون حقوق دریافت نکرده اند و احتمال اخراج افراد بیشتری بعد از پایان این قراردادها وجود دارد

Advertisements