ظرفيت هاي ديپلماتيك اقليت هاي قومي و مذهبي در حداكثر سازي منافع ملي

8 04 2014

yaser-kordیاسر کرد
جهان امروز به گونه اي پيوسته است ، كه ديگر هيچ كشوري نمي تواند بدون ديگر كشورهاي جهان ادامه حيات دهد يا مدت زمان زيادي دوام بياورد . در واقع زندگي جزيره اي و خوداتكاي كشورها ممكن است مفهومي انتزاعي و تئوريك داشته باشد و جذابيت هايي را هم براي برخي سياستمداران بدور از واقعيت هاي جهان امروز و برخي توده هاي عوام داشته باشد ، اما در عمل اينگونه نيست . در واقع كشورهاي دنيا در يك « پيوستگي و تامين متقابل » قرار دارند . به عنوان مثال گندم توليدي كانادا ، در نانوايي هاي سراسر دنيا به نان تبديل مي شود و يا برنج توليدي جنوب شرق آسيا ، در تامين نيازمنديهاي غذايي سراسر دنيا به كار مي آيد ادامهٔ مطلب »

Advertisements